Oppføringer av Advokat

Korona – Hvor lenge kan man være permittert?

Flere som har mottatt dagpenger i forbindelse med korona-krisen har nå nådd maksimal dagpengeperiode, og har ikke lenger rett på dagpenger. Samtidig er det fremdeles uklart hvor lenge den pågående krisen vil vare. Dagpengeperioden er i utgangspunktet på 104 uker for de som tidligere har hatt arbeidsinntekt på minst 2 ganger grunnbeløpet (G) siste 12 […]

Hvem eier huset når samboerforholdet tar slutt?

En problemstilling som går igjen når vi skal bistå klienter ved oppgjør etter et samboerforhold, er hvem som eier huset, og med hvilken brøk. Der det er skrevet en samboeravtale om forholdet, er saken stort sett uproblematisk å løse. Vi anbefaler derfor alle samboere, særlig de som eier bolig, fritidseiendom, bil og liknende i fellesskap, […]

Royalkledning har usikre brannegenskaper – hva nå?

I tilsynssak (tilgjengelig her) fastslår Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) at én royalbehandlet kledning med brannhemmende overflatebehandling (MøreRoyal brannmalt med ES/VFR fra Talgø MøreTre AS) hadde dårligere brannegenskaper enn opplyst ved salg. I tillegg avdekket DiBK at vanlig royalbehandlet kledning ikke har vært tredjepartstestet. Tredjepartstesting av brannegenskaper kreves for alle typer behandlet trekledning, ifølge avdelingsdirektør Therese […]

Arveforskudd må bestemmes før nyttår

Ved nyttår trer den nye arveloven i kraft, og dermed endres reglene om arveforskudd. Etter den gamle arveloven kan arvelater gi en gave og senere bestemme at gaven skal være et arveforskudd som skal avregnes på skiftet. Det avgjørende vil være hva arvelater mente, og det gjelder ingen formkrav. Etter den nye loven må betingelsen […]

Frister ved klager etter forbrukerkjøpsloven og foreldelse

Forbrukerkjøpsloven regulerer salg av ting fra næringsdrivende til en privatperson. Denne loven gir et sterkt vern dersom det er feil ved det kjøpte, men forbrukere kan også miste sine rettigheter ved passivitet. Forbrukerkjøpsloven oppstiller to ulike frister for en kunde som ønsker å reklamere etter et forbrukerkjøp. Dersom disse fristene ikke overholdes, mister normalt forbrukeren […]

Nulltimerskontrakter er brudd på arbeidsmiljøloven

Nulltimerskontrakter er arbeidskontrakter der stillingsprosent ikke er oppgitt, hvor arbeidstaker ikke vet minimum antall timer vedkommende skal jobbe. Vi opplever at mange som kontakter oss for bistand i arbeidstvister fremdeles har slike arbeidskontrakter, til tross for lovendringen som gjorde slike arbeidsavtaler ulovlige i 2019. Nulltimerskontrakter presenteres ofte som ansettelse som «tilkallingsvikar», «ekstrahjelp», «fast ansettelse uten […]

Ny arvelov fra 1.1.2021 – De viktigste endringene

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Arvelater får nå større frihet til å bestemme hvordan arven skal fordeles, barn fra tidligere forhold gis bedre vern, og den såkalte pliktdelsarven for arvingens barn økes. I den nye loven får testator (den som har opprettet testamentet) større frihet til å bestemme over verdifulle gjenstander […]

Dekning av saksomkostninger ved klager til det offentlige

Det er ofte kostbart og tidkrevende å kjempe for sine rettigheter i møte med NAV, kommunens byggesaksavdelinger og andre offentlige organer. Dersom du klager og får medhold, har du som hovedregel krav på å få dekket nødvendige utgifter i forbindelse med klagebehandlingen. Når et vedtak blir endret til fordel for klager, skal vedkommende etter forvaltningsloven […]

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å jobbe på hjemmekontor?

Koronakrisen har medført at mange arbeidstakere blir pålagt av arbeidsgiver å jobbe hjemmefra. Mange opplever en slik arbeidsform som belastende, og ønsker så langt som mulig å få utføre arbeidet på sitt faste arbeidssted. Har arbeidsgiver rett til å kreve at de ansatte jobber fra hjemmekontor? I enkelte arbeidsavtaler, både individuelle avtaler og tariffavtaler, er […]

Skjulte lydopptak av samtaler med arbeidsgiver

Det er ofte vanskelig for en arbeidstaker å bevise trakassering, mobbing eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I hvilken grad kan en arbeidstaker benytte seg av skjulte opptak for å ivareta sine interesser i slike situasjoner? Lydopptak av samtaler er et inngripende tiltak. Utgangspunktet etter personopplysningsloven er derfor at man må informere og be om […]