Oppføringer av Advokat

Forbud mot bruk av mobiltelefon under midlertidig stans ved kjøring

Høyesterett har slått fast at forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring» også kommer til anvendelse når bilen står stille på grunn av kø, samt når føreren har stanset for rødt lys. Avgjørelsen gjaldt to tilfeller av mobilbruk i bil. Den første saken gjaldt en kvinne som var blitt tatt av politiet […]

Permitteringsperioden utvides til 52 uker

For å unngå unødige oppsigelser grunnet koronasituasjonen, utvides permitteringsperioden til 52 uker med virkning fra 1.11.2020. Det innføres samtidig en ny arbeidsgiverperiode for alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. 1.2021. Utvidelsen av permitteringsperioden innebærer at arbeidstakere nå kan permitteres i 52 uker i løpet av 18 måneder. Tidligere var […]

Innleide arbeidstakeres rett til bonus

Høyesterett har i en avgjørelse av 2.11.2020 fastslått at innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert bonus på lik linje med fast ansatte. Innleiers plikt til likebehandling av slike arbeidstakere omfatter etter denne dommen både bonus basert på individuell prestasjon samt bonuser basert på prestasjoner på gruppenivå. Denne saken gjaldt to arbeidstakere som var leid inn […]

Bankers krav på erstatning etter BankID-svindel

Høyesterett slo i en dom av 22.10.2020 fast at banker ikke automatisk kan holde ofre for BankID-svindel ansvarlige for de tapene bankene påføres når svindlere tar opp lån ved å skaffe seg uberettiget adgang til offerets BankID. Frem til denne dommen ble avsagt har bankene i stor grad fått medhold i en lavere terskel for […]

Mindretallsaksjonærer er vernet av ulovfestet lojalitetsplikt

  Høyesterett har nå slått fast at mindretallsaksjonærer er vernet mot flertallets myndighetsmisbruk gjennom en ulovfestet lojalitetsplikt som går lenger enn det som følger av aksjelovens ordlyd. Det aktuelle selskapet (A) drev skoledrift og var eid av to aksjonærer med hhv. 80 % og 20 %. Samarbeidet mellom de to aksjonærene skar seg. Flertallsaksjonæren (B), […]