Bankers krav på erstatning etter BankID-svindel

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Høyesterett slo i en dom av 22.10.2020 fast at banker ikke automatisk kan holde ofre for BankID-svindel ansvarlige for de tapene bankene påføres når svindlere tar opp lån ved å skaffe seg uberettiget adgang til offerets BankID. Frem til denne dommen ble avsagt har bankene i stor grad fått medhold i en lavere terskel for kunders uaktsomhet. Videre har bankene i praksis fått medhold i at kunden har måttet bevise at man ikke var uaktsom. Nå har Høyesterett avklart at dette er feil.

I det aktuelle tilfellet hadde offeret vært uforsiktig ved oppbevaringen av kodebrikken. Offeret hadde lenge hatt kodebrikken i et ulåst skap på arbeidsplassen, slik at svindlerne lett kunne få tak i denne. Det var ikke kjent hvordan svindlerne hadde fått tilgang til offerets passord.

Det ble utbetalt et forbrukslån på kr. 100 995,- fra banken til svindlerne, og banken krevde beløpet erstattet av offeret.

Høyesterett vurderte det slik at offeret kunne bebreides for å ha vært uforsiktig på grunn av måten vedkommende oppbevarte kodebrikken. Til tross for dette kom Høyesterett frem til at offeret ikke skulle holdes erstatningsansvarlig.

Som begrunnelse la Høyesterett vekt på følgende:

  • Det er banken som har bevisbyrden for at vilkårene for erstatning er oppfylt, også for spørsmålet om kunden har opptrådt uaktsomt.
  • Det vil kun i særlige tilfeller anses uaktsomt å oppbevare kodebrikken hjemme.
  • Oppbevaring på arbeidsstedet må vurderes konkret. Det må kreves at man har en viss kontroll på brikken, men det kan ikke kreves at den til enhver tid er låst ned.
  • I den konkrete saken var brikken oppbevart over lang tid i en veske i en skuff i et ulåst skap. Høyesterett mente kunden var å bebreide, men:
  • Banken hadde, som profesjonell aktør, inngått avtale om lånet kun basert på bruk av BankID, til tross for at lånebeløpet må anses betydelig for en enkeltperson.
  • Banken hadde mulighet til å gjennomføre ytterligere kontrolltiltak før utbetalingen av lånet, uten at dette ble gjort. Dersom de hadde gjennomført kontrolltiltak ville antakelig ikke bedrageriet ha lyktes.

Som en følge av dette, ble banken ansett å ha bevisst valgt en handlemåte som innebar en klar risiko for tap. Offeret ble derfor frifunnet for erstatningskravet.

Dommen vil være førende for liknende saker, der større lån er opptatt ved bruk av bankID. Dommen er imidlertid ikke direkte overførbar i sin helhet til saker der bankID er misbrukt ved uttak eller låneopptak av mindre beløp.

Hvis du lurer på noe i denne sammenheng er du hjertelig velkommen til å kontakte oss for en kort gratis og uforpliktende telefonsamtale på tlf. 51 97 20 20. Du kan lese hele dommen her.

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker