Hjem – Tjenester for privatpersoner

Arbeidstvister – konflikter på arbeidsplassen

Vi bistår arbeidstakere som er i konflikt med sine arbeidsgivere. Vårt mål er å oppnå et best mulig resultat for deg.

Konflikter på arbeidsplassen

Vi bistår arbeidstakere i arbeidstvister og arbeidsrettslige spørsmål. I tillegg til å bistå i arbeidskonflikter som følge av eksempelvis varsling, mobbing, trakassering, permitteringer, avskjedigelse og avskjed, kan vi også hjelpe ved inngåelse og tolkning av arbeidsavtaler, vurderinger vedrørende prøvetidsordninger, samt gi råd i omstillingsprosesser, nedbemanningsprosesser og virksomhetsoverdragelser.

Videre har vi erfaring med bistand vedrørende funksjonshemmedes rettigheter i arbeidslivet, arbeidsrettslige problemstillinger vedrørende personvern og GDPR, utarbeidelse av sluttavtaler, samt en rekke andre arbeidsrettslige spørsmål.

Her er noen ressurser som kan være aktuelle:

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet

Arbeidsretten

Tvisteløsningsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Datatilsynet

VANLIGE SPØRSMÅL

Foreligger det grunnlag for nedbemanning?

Oppsigelse som følge av nedbemanning krever saklig grunn. Typiske eksempler på saklige grunner vil være overkapasitet i bedriften eller behov for innsparinger.

Arbeidsgiver må dokumentere behovet for nedbemanning.

Oppsigelse er ikke saklig begrunnet i nedbemanning dersom det finnes annet passende arbeide til deg i virksomheten, og du ikke tilbys disse arbeidsoppgavene.

Er oppsigelsen saklig begrunnet?

Eksempler på saklige grunner til oppsigelser er alvorlige brudd på arbeidsavtalen og nødvendig nedbemanning.

Sykemelding under sykemeldingsperioden, graviditet eller foreldrepermisjon er ikke saklige grunner for oppsigelse.

Dersom du er i tvil om oppsigelsen er saklig kan du kreve en skriftlig begrunnelse. Arbeidsgiver kan ikke rettmessig presse deg til å si opp selv.

Er oppsigelsen lovlig?

Oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet. Den skal også være drøftet med deg i forkant av beslutningen. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal alltid være skriftlig.

Hva er en rimelig sluttpakke?

Hva som er en rimelig sluttpakke vil kunne variere fra sak til sak. Vi har erfaring med å vurdere kvaliteten på sluttpakker, og kan hjelpe deg med å vurdere din arbeidsgivers tilbud.

Hva innebærer permittering?

Permittering betyr at du som arbeidstaker midlertidig pålegges arbeids fritak og at arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. En forutsetning for å permittere ansatte er at ordningen er midlertidig. Permitteringen må kunne begrunnes saklig ut fra forhold på bedriftens side.

Regler for når virksomheten du jobber i kan permittere ansatte og eventuelt hvem som kan permitteres kan fremgå av tariffavtale.

Når du er permittert kan du ha rett på dagpenger fra NAV.

Kan arbeidsgiver lese min e-post?

Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke gjøre oppslag i sine ansattes eposter.

Det er imidlertid noen unntak fra dette utgangspunktet, men adgangen til å gjøre dette er snever. Det kan gjøres innsyn i de ansattes epost dersom det er nødvendig for å ivareta den daglige driften, eller for å ivareta andre berettigede interesser ved virksomheten. Det kan videre gjøres innsyn dersom det foreligger begrunnet mistanke om grove pliktbrudd på den ansattes side, eller at den ansattes bruk av epostkassen kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Hvilke rettigheter har ansatte ved mobbing på arbeidsplassen?

Mobbing defineres som systematisk og vedvarende negativ atferd rettet mot enkeltpersoner. Arbeidsmiljøloven anvender ikke begrepet mobbing, men forbyr trakassering og annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen som må anses som mobbing.

Loven etablerer forpliktelser for arbeidsgiver til å ivareta et godt arbeidsmiljø, og gir å denne måten arbeidstakere lovfestet rett på vern mot mobbing. Brudd på denne forpliktelsen kan utløse erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Hva innebærer seksuell trakassering?

Med seksuell trakassering menes i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Slik atferd er forbudt etter arbeidsmiljøloven § 4-3.

Arbeidsgiver er forpliktet til å organisere og lede arbeidet slik at ansatte ikke utsettes for slik atferd fra medarbeidere, ledelse eller kunder, samt andre man er i kontakt med gjennom arbeidet.

Seksuell trakassering kan også være straffbart etter straffelovens bestemmelser.

Kan arbeidsgiver kreve medisinske undersøkelser eller rustester av ansatte?

Arbeidsgiver kan kun kreve at slike undersøkelser skal foretas dersom det foreligger adgang til dette i lov eller forskrift, dersom arbeidstaker er ansatt i en stilling som innebærer særlig risiko, eller dersom arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

Det er videre kun anledning til å iverksette slike tiltak dersom arbeidsgiver kan begrunne dette saklig i virksomhetens forhold, samt at det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.

Kan arbeidsgiver undersøke ansattes personlige eiendeler?

Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten anledning til å foreta undersøkelser av sine ansattes personlige eiendeler, som ryggsekker, vesker, ansattes skap på arbeidsstedet m.m.

Det kreves imidlertid at slike kontrolltiltak må være rutinemessige eller basert på konkrete mistanker. Tiltakene må videre være saklig begrunnede, og ikke medføre en uforholdsmessig belastning for de ansatte. Ved rutinemessige kontrolltiltak stilles det i tillegg krav til drøfting og informasjon.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

I Norge er fast eiendom blant de største verdiene vi som private parter råder over. Da kan det være...

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha...

Forsvarer og bistandsadvokat

Forsvarer og bistandsadvokat

Alle som straffeforfølges har rett til å velge forsvarer selv. I mange tilfeller har fornærmede, pårørende...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Aktuelle artikler

Hvem skal barnet bo hos?

Hvem skal barnet bo hos?

Likt samvær, ingen automatisk rettighet En 50/50 ordning er vanligst å se når foreldrene samarbeider godt etter brudd,...

les mer