Hjem – Tjenester for privatpersoner

Skilsmisse, samlivsbrudd og barnefordeling

Når ekteskap eller samboerskap tar slutt, kan et vidt spekter av spørsmål melde seg. Hvordan skal verdier og eiendeler fordeles? I noen tilfeller oppstår konflikter og tvister om foreldrerett og samværsrett med barn.

Skilsmisse og samlivsbrudd

Ved skilsmisse og samlivsbrudd kan konfliktnivået mellom partene bli høyt. Etter vår erfaring kan det bli lettere for de involverte å finne en minnelig løsning dersom partene er representert ved advokat, fordi man lettere vil kunne holde en dialog på en saklig måte gjennom uavhengige rådgivere.

Når bør jeg engasjere advokat?

Dersom forhandlinger ikke fører frem, vil et alternativ være å bringe saken inn for domstolen, noe vi kan bistå med i de tilfeller det er nødvendig.

Vi anstrenger oss for å løse din sak i minnelighet, og lykkes med å nå en enighet i de fleste tilfeller. Erfaringsvis vil vi lettere kunne bidra med å nå en minnelig løsning dersom vi kommer inn i saken på et tidlig stadium.

Felles eiendeler og gjeld etter en skilsmisse

Skilsmisse innebærer at eiendeler og gjeld skal fordeles mellom de to partene. I utgangspunktet kan partene selv avtale hvordan fordelingen skal være. I noen tilfeller foreligger det en ektepakt, noe som kan forenkle prosessen, og bidra til å klargjøre hvem som skal få hva.

Dersom det ikke er avtalt noen annen formuesordning mellom de to partene, er utgangspunktet mellom ektefeller at dere har et felleseie. Når dere skilles, og eiendelene skal fordeles dere imellom, gjennomgår dere et felleseieskifte. Reglene for felleseieskifte fremgår av ekteskapsloven.

At eiendelene deres er i et felleseie vil si at man i utgangspunktet skal dele formuen som er skapt under ekteskapet likt mellom ektefellene. Det gjøres fradrag for gjeld.

Verdier ektefellene tar med seg inn i ekteskapet kan fordeles før felleseiet skiftes. Med andre ord holdes disse gjenstandene utenfor felleseieskiftet, og de fordeles til rett eier før resten av verdiene fordeles. Det samme gjelder eiendeler en av ektefellene har mottatt som arv eller gave. Verdiene må fortsatt være i behold på skiftetidspunktet.

I noen tilfeller kan en ektefelle ha opparbeidet seg eierskap til felles bolig eller andre gjenstander gjennom innsats i hjemmet eller dersom den ene ektefellen har gitt bidrag til den andre på en måte som har muliggjort et kjøp, for eksempel ved at en av ektefellene i stor utstrekning har betalt for mat.

VANLIGE SPØRSMÅL

Min tidligere samboer og jeg skiller lag, og vi skal fordele eiendelene mellom oss. Hvilke regler gjelder?

Ved brudd mellom samboere finnes ingen lovbestemt ordning for hvordan eiendelene skal fordeles. Det innebærer at samboere har anledning til å avtale seg imellom hvordan eierforholdene dem imellom er når de er samboere. De kan også gjøre avtaler om hvordan eiendelene skal fordeles ved brudd dem imellom, eller dersom en av samboerne dør.

Dersom dere ikke har inngått noen slike avtaler, skal hver av samboerne fortsette å eie sitt eget, uten noen ny fordeling av verdiene.

Det kan dermed oppstå spørsmål om den enkelte eiendel er fullt og helt i den enes eie, eller om en eiendel er i sameie mellom de tidligere samboerne.

Det kan også være uklart hvor stor andel den enkelte eier dersom det er tale om sameie. Dette vurderes helt konkret.

Vi som er parter i skilsmissen / samlivsbruddet er ikke enig om hvem som skal ha foreldrerett og / eller samværsrett med barna. Hvilke rettigheter har jeg?

Det er ofte mye følelser involvert ved samlivsbrudd, og tvister om foreldrerett og samværsrett til barna kan oppstå. Ved å bruke oss som advokat får du en medspiller du kan stole på, som kan gi deg nøkterne og gode råd under fire øyne. Dette løser ofte tvistene hurtigere, og det blir lettere å kommunisere mellom partene på en saklig måte.

Dersom saken etter mekling likevel må løses med domstolens hjelp, vil din advokat allerede kjenne din sak godt, noe som gjør at du vil stille sterkere.

Etter barneloven må man ved avgjørelse om hvem som skal ha foreldre- eller samværsrett vektlegge hva som er til det beste for barnet.

Vi som er parter i skilsmissen / samlivsbruddet er ikke enig om hvem som skal ha foreldrerett og / eller samværsrett med barna, og hvor barna skal bo. Hvilke rettigheter har jeg?

Det er ofte mye følelser involvert ved samlivsbrudd, og tvister om foreldrerett og samværsrett til barna kan oppstå. Ved å bruke oss som advokat får du en medspiller du kan stole på, som kan gi deg nøkterne og gode råd under fire øyne. Dette løser ofte tvistene hurtigere, og det blir lettere å kommunisere mellom partene på en saklig måte.

Dersom saken etter mekling likevel må løses med domstolens hjelp, vil din advokat allerede kjenne din sak godt, noe som gjør at du vil stille sterkere.

I henhold til barneloven §48 skal alle avgjørelser om foreldreansvar, samvær og hvem barnet skal bo fast med først og fremst rette seg etter det som er best for barnet.

Hva som er det beste for barnet, alle forhold tatt i betraktning, er altså helt avgjørende for hvilke rettigheter den enkelte vil ha i en slik situasjon. Hva som ligger i dette begrepet vurderes helt konkret når domstolene vurderer spørsmål om foreldrerett og samværsrett. En rekke forskjellige sider ved barnets situasjon kan få betydning inn i denne vurderingen, og forskjellige momenter kan få betydning avhengig av hva spørsmålet gjelder.

Dersom det er uenighet mellom foreldrene til barna om hvor barnet skal bo, har domstolene i tidligere saker blant annet vektlagt at det kan være dramatisk og inngripende for barnet å flytte. Dette kan i noen tilfeller tale for at barnet blir boende på samme sted som tidligere. I mange tilfeller vil det beste for barna være å fortsette på samme skole eller barnehage, og fortsette å ha kontakt med egne venner – men ikke alltid.

Dersom barnet skal ha samvær med begge foreldrene etter bruddet, og den ene forelderen forsøker å hindre den andre i å møte barna, kan dette tale for at barna får bosted hos den andre forelderen. I noen rettsavgjørelser har domstolene kommet til at dette er det beste for barnet.

Barnets eget ønske om bosted skal også høres, dersom barnet er over 7 år. Dersom barnet er over 12 år skal barnets eget ønske tillegges stor vekt. Når det gjelder små barn kan barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene få betydning for avgjørelsen.

Stabile forhold i hjemmet er av verdi for barnet, har domstolene slått fast. Det dreier seg om stabilitet rundt bo- og arbeidssituasjon, samboerforhold eller stabilitet generelt. Stabilitet materielt og psykologisk kan oppfattes som viktig for barn, og gir gjerne gode vilkår for omsorg. Hvordan situasjonen vil bli for barnet fremover oppfattes som viktigere enn hvem som tidligere har hatt hovedomsorgen.

I utgangspunktet oppfattes mors- og fars omsorgsevne som lik, slik at personlige egenskaper ikke vektlegges. Likevel vil for eksempel risiko for seksuelt misbruk tale mot at en forelder får omsorgen.

Hva som er barnets beste vil ofte være en vanskelig og komplisert vurdering.

Hvordan foregår mekling om foreldrerett og samværsrett?

Før saken kan bringes inn for retten må partene først ha forsøkt mekling ved det lokale familievernkontoret. Her er målet at partene skal komme til en enighet om foreldrerett og samværsrett, slik at domstolsbehandling ikke blir nødvendig.

Dersom saken kommer for retten vil domstolen ofte oppnevne en sakkyndig som vil kunne komme med nyttige innspill i saken. Slike saker blir ofte løst i forhandlinger mens saken står for retten, altså før det blir rettsak ut av det.

Dersom du er usikker på reglene som gjelder, eller konfliktnivået i saken er høyt, vil en advokat kunne bidra til at din sak løses på en god måte for deg.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

I Norge er fast eiendom blant de største verdiene vi som private parter råder over. Da kan det være...

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Aktuelle artikler