Forbruker får større rettigheter

Nye endringer i forbrukerkjøpsloven gir større rettigheter til forbruker. Det går ikke lenger an for butikker og forhandlere å selge ting som de er til forbrukere. De nye reglene gjelder også for brukte gjenstander.    Hensikten…
barnefordeling

Hvem skal barnet bo hos?

Likt samvær, ingen automatisk rettighet En 50/50 ordning er vanligst å se når foreldrene samarbeider godt etter brudd, men ved uenighet må retten bestemme. Normalt blir det da fast bosted hos den ene og samvær med den andre forelderen. Hensynet…

Jeg skal skilles, hva gjør jeg nå?

Cirka 50 prosent av alle ekteskap ryker i Norge. I forelskelsens lykkerus, er det ikke alle som har tenkt over hva som skjer med eiendelene hvis det blir brudd. Da kan det være lurt å rådføre seg med en advokat. Spesielt hvis det foreligger…
angrerett

Har man rett til å angre et kjøp?

Vi er inne i en tid det handles enorme mengder med varer. Men hvilke rettigheter har vi egentlig når det kommer til å bytte eller angre noe vi har kjøpt? Her kommer en oversikt.   Den klare hovedregelen er at man ikke har en generell…
nedbemanning

Nedbemanning, ingen enkel sak

I en tid med prisstigning og medieoppslag med flere store konkurser, ser man et økt behov for å redusere kostnader. For mange bedrifter er lønns- og administrasjonskostnader av ansatte en betydelig utgiftspost. Å starte en nedbemanning i…

Grunnlag og vilkår for oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse på grunn av «arbeidstakers forhold» innebærer at det er arbeidssakers handlinger eller egnethet som begrunner oppsigelsen. For at en oppsigelse skal være gyldig stilles strenge krav til saklighet, grunnlag og prosess. Artikkelen…

Nedbemanning og oppsigelse som kostnadsbesparende tiltak

I tøffe økonomiske tider kan bedrifter se seg nødt til å nedbemanne som et ledd i kostnadsbesparende tiltak. Nedbemanning innebærer at en bedrift reduserer antall ansatte ved oppsigelser på grunn av forhold på virksomhetens side, altså…

Tinde Energi kaster ut strømkunder – Hvilke rettigheter har du?

En periode med høye strømpriser har skapt uro i strømmarkedet. Stadig hører man om kunder som får store forskuddsfaktura og blir kastet ut av lukrative strømavtaler dersom disse ikke betales. Men har strømselskapene lov til dette? Og…

Arverett: Ektefellens og samboerens rettigheter til felles bolig og løsøre under skiftet

Hvilke rettigheter har man som ektefelle eller samboer under skiftet ved ektefellens/samboerens død? Kan barna kaste en ut på dagen? Kan man bruke bilen videre? Må man betale husleie? Disse spørsmålene var tidligere ikke lovregulert, men…

Eiendomsmegling – oppgjørsoppdrag: For deg som skal selge bolig, og vet hvem du skal selge til, eller hvis du selger boligen din selv

Advokatfirma Øglænd & Co tilbyr oppgjørsoppdrag til deg som skal selge bolig, og som ikke egentlig har behov for den fulle bredden i det en eiendomsmegler kan tilby med annonsering og annet. Oppgjørsoppdrag inkluderer: Utarbeidelse…

Hva kan ektefeller med barn bestemme i testament?

Innledning Vi bistår ofte ektefeller med mine, dine og våre barn med hensyn til arv og skifte. Noen ønsker å gi mest mulig til ektefellen, mens andre vil at et eller flere av barna skal få mest mulig. Her gjennomgås følgende:   …

Kjøp og salg av bolig – Om Skjeggkre var restlyte etter utført retting

Høyesterett avgjorde 26.mars 2021 (HR-2021-668-A)[1] en sak om prisavslag etter forekomst av skjeggkre. Avgjørelsen reiste prinsipielle spørsmål om risikofordelingen mellom selger og kjøper etter at forekomsten av skjeggkre var blitt fjernet…

Hva skal til for å gjenåpne en straffesak?

Spørsmålet er dagsaktuelt etter den mye omtalte gjenåpningen av Baneheia-saken.[1] Det går et skille mellom saker som er henlagt av politiet, og saker der retten har avsagt en dom. Henlagte saker – gjenoppta straffeforfølgning Saker…

Fastlåste tvister i små boligsameier kan løses ved oppløsning eller reseksjonering

Hva gjør du når sameiet i den faste eiendommen ikke fungerer? Det er to veier ut av uføret; oppløsning av sameiet eller reseksjonering av boligen, for deretter å eventuelt selge din seksjon.   I situasjoner der en ting eller…

Kostnadsstyring ved bruk av advokat

Et av de første spørsmålene vi ofte får fra nye klienter er hva det koster å bruke oss. Dette er et helt forståelig spørsmål, og vi samarbeider gjerne med klienten fra steg til steg for å styre kostnadene i saken. Det er sluttsummen…

Hvordan nedbemanne

Nedbemanning innebærer at en bedrift reduserer antall ansatte ved oppsigelser på grunn av forhold på virksomhetens side. For at slike oppsigelser skal være lovlige, må det foreligge saklig grunnlag for nedbemanningen. Vi gir her en kort…

Oppsigelse – Tilbakeholdte opplysninger ved ansettelsen

En arbeidstaker unnlot ved ansettelsen å opplyse om at han hadde blitt avskjediget på grunn av samarbeidsproblemer og beskyldninger om drapstrusler mv. av tidligere arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiveren la til grunn at dette tilsa at den ansatte…

Korona – Oppsigelse under permittering

Etterhvert som korona-krisen drar ut i tid, begynner det å bli klart for mange at problemene man står ovenfor som ansatt eller arbeidsgiver ikke er så forbigående som det man først trodde. Vi opplever nå at spørsmålet om oppsigelser…

Korona – Hvor lenge kan man være permittert?

Flere som har mottatt dagpenger i forbindelse med korona-krisen har nå nådd maksimal dagpengeperiode, og har ikke lenger rett på dagpenger. Samtidig er det fremdeles uklart hvor lenge den pågående krisen vil vare. Dagpengeperioden er…

Hvem eier huset når samboerforholdet tar slutt?

En problemstilling som går igjen når vi skal bistå klienter ved oppgjør etter et samboerforhold, er hvem som eier huset, og med hvilken brøk. Der det er skrevet en samboeravtale om forholdet, er saken stort sett uproblematisk å løse.…

Royalkledning har usikre brannegenskaper – hva nå?

I tilsynssak (tilgjengelig her) fastslår Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) at én royalbehandlet kledning med brannhemmende overflatebehandling (MøreRoyal brannmalt med ES/VFR fra Talgø MøreTre AS) hadde dårligere brannegenskaper enn…

Arveforskudd må bestemmes før nyttår

Ved nyttår trer den nye arveloven i kraft, og dermed endres reglene om arveforskudd. Etter den gamle arveloven kan arvelater gi en gave og senere bestemme at gaven skal være et arveforskudd som skal avregnes på skiftet. Det avgjørende…

Frister ved klager etter forbrukerkjøpsloven og foreldelse

Forbrukerkjøpsloven regulerer salg av ting fra næringsdrivende til en privatperson. Denne loven gir et sterkt vern dersom det er feil ved det kjøpte, men forbrukere kan også miste sine rettigheter ved passivitet. Forbrukerkjøpsloven…

Nulltimerskontrakter er brudd på arbeidsmiljøloven

Nulltimerskontrakter er arbeidskontrakter der stillingsprosent ikke er oppgitt, hvor arbeidstaker ikke vet minimum antall timer vedkommende skal jobbe. Vi opplever at mange som kontakter oss for bistand i arbeidstvister fremdeles har slike arbeidskontrakter,…

Ny arvelov fra 1.1.2021 – De viktigste endringene

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Arvelater får nå større frihet til å bestemme hvordan arven skal fordeles, barn fra tidligere forhold gis bedre vern, og den såkalte pliktdelsarven for arvingens barn økes. I den nye loven…

Dekning av saksomkostninger ved klager til det offentlige

Det er ofte kostbart og tidkrevende å kjempe for sine rettigheter i møte med NAV, kommunens byggesaksavdelinger og andre offentlige organer. Dersom du klager og får medhold, har du som hovedregel krav på å få dekket nødvendige utgifter…

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å jobbe på hjemmekontor?

Koronakrisen har medført at mange arbeidstakere blir pålagt av arbeidsgiver å jobbe hjemmefra. Mange opplever en slik arbeidsform som belastende, og ønsker så langt som mulig å få utføre arbeidet på sitt faste arbeidssted. Har arbeidsgiver…

Skjulte lydopptak av samtaler med arbeidsgiver

Det er ofte vanskelig for en arbeidstaker å bevise trakassering, mobbing eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I hvilken grad kan en arbeidstaker benytte seg av skjulte opptak for å ivareta sine interesser i slike situasjoner? Lydopptak…

Forbud mot bruk av mobiltelefon under midlertidig stans ved kjøring

Høyesterett har slått fast at forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring» også kommer til anvendelse når bilen står stille på grunn av kø, samt når føreren har stanset for rødt lys. Avgjørelsen gjaldt…

Permitteringsperioden utvides til 52 uker

For å unngå unødige oppsigelser grunnet koronasituasjonen, utvides permitteringsperioden til 52 uker med virkning fra 1.11.2020. Det innføres samtidig en ny arbeidsgiverperiode for alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1.…

Innleide arbeidstakeres rett til bonus

Høyesterett har i en avgjørelse av 2.11.2020 fastslått at innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert bonus på lik linje med fast ansatte. Innleiers plikt til likebehandling av slike arbeidstakere omfatter etter denne dommen både…

Bankers krav på erstatning etter BankID-svindel

Høyesterett slo i en dom av 22.10.2020 fast at banker ikke automatisk kan holde ofre for BankID-svindel ansvarlige for de tapene bankene påføres når svindlere tar opp lån ved å skaffe seg uberettiget adgang til offerets BankID. Frem til…

Mindretallsaksjonærer er vernet av ulovfestet lojalitetsplikt

  Høyesterett har nå slått fast at mindretallsaksjonærer er vernet mot flertallets myndighetsmisbruk gjennom en ulovfestet lojalitetsplikt som går lenger enn det som følger av aksjelovens ordlyd. Det aktuelle selskapet (A) drev…

Hytteforbudet

Vi har blitt spurt om hvor langt hytteforbudet egentlig gjelder. Forbudet mot å oppholde seg på fritidseiendom fremgår av en forskrift som heter «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning…

Korona: Beregning av dagpenger ved permittering – maksimalt beløp

Det har blitt skrevet mye om de midlertidige endringene i permitteringsreglene som er innført grunnet koronautbruddet. Dette blir gjerne presentert som at man er sikret 100 % lønn de første 20 dagene av permitteringen. Det er imidlertid…

Koronaviruset og betydningen det kan få for inngåtte avtaler

Epidemien som nå brer om seg får alvorlige følger for privatpersoner og bedrifter. Samfunnet stopper i stor grad opp som en direkte eller indirekte følge av regjeringens krisetiltak. Akkurat nå (i midten av mars 2020) er nok fokus for de…

Permittering på grunn av koronaviruset

Dersom det gjennomføres permitteringer som følge av koronaviruset, skal arbeidsgiver fremdeles betale lønn i den såkalte arbeidsgiverperioden de 15 første dagene. Regjeringen har 13.3.2020 som krisetiltak kortet ned arbeidsgiverperioden…

TILTAK KNYTTET TIL KORONAVIRUSET

Advokatfirma Øglænd & Co AS tar smittesituasjonen på alvor. Vi har derfor innført noen tiltak: Vi gjennomfører klientmøter som normalt, men: Vi håndhilser for tiden dessverre ikke. I møter med våre klienter…

Omsetning av båt

Rettsområdet Båter er «ting» eller «løsøre» om man vil. Ved kjøp og salg mellom private, er det viktigste du foretar deg å være grundig med salgsavtalen med tilhørende dokumentasjon. Hovedbudskapet er at du best regulerer risikoen…

Obligasjonsrett

Man sier gjerne at en obligasjon er et «skyldforhold» (eng. «obligation») eller forpliktelser om man vil forenkle. Obligasjonsretten er læren om «skyldforhold, og hører til privatretten. Enkelt forklart anvender vi obligasjonsretten…

Bilbrann

Bilbrann – penger opp i røyk? I  løpet av timene og dagene etter den dramatiske brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn har det fremkommet flere uttalelser om skadene som oppsto i brannen, og følgene dette vil få for de…

Fremtidsfullmakt

Hva er fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til selvbestemmelse, også etter at «hodet svikter». Den som lager en fullmakt, kalles fullmaktsgiver. Den som utpekes av fullmaktsgiver, kalles fullmektig. Fullmaktens…

Personskade

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co - Stavanger / Sandnes Har du fått en personskade på grunn av en yrkesskade, bilulykke eller en ulykke på fritiden? Her følger en oversikt over erstatningsordninger og ulykkesforsikringer…

Huskeliste

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co - Stavanger / Sandnes «Huskeliste» – hva bør man undersøke før man engasjerer en entreprenør, og hvor finner man informasjon? Det viktigste forbruker gjør for å forebygge det…

Foreldretvister

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co - Stavanger / Sandnes Er det utfordrende å finne gode løsninger for hvor barna skal bo og samvær? Eller har dere en avtale som ikke fungerer for barna? Barneloven inneholder regler…

Håndverktjenester

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co - Stavanger / Sandnes Har du mistanke om det som er levert ikke er som forventet eller er det uenighet om hva som skal betales? Her følger en kort redegjørelse over de mest sentrale…

Rettigheter overfor naboer

Rettigheter overfor naboer Utgangspunktet er at en eier fritt disponerer over egen eiendom, og bestemmer selv hva han eller hun vil foreta seg på egen eiendom. Denne friheten har imidlertid visse [...]

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier I eierseksjonssameier reguleres vedlikeholdsplikten i eierseksjonsloven § 32 og § 33. Seksjonseieren plikter å vedlikeholde sin bruksenhet slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik [...]

Adgangen til midlertidig ansettelse

Adgangen til midlertidig ansettelse Den klare hovedregelen i norsk arbeidsrett er at arbeidstakere skal ansettes fast. Fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og for et ubegrenset tidsrom. Det må avtales [...]