PERSONSKADERETT

Dersom man blir rammet av en personskade kan dette føre til en vanskeligere livssituasjon, både medisinsk sett og økonomisk. Når det gjelder de økonomiske følgene av en ulykke eller en sykdom kan disse i noen tilfeller kreves erstattet under forskjellige forsikringsordninger, eller fra en ansvarlig skadevolder.

Yrkesskade, skadet i bilulykke og pasientskade

Dersom man blir rammet av en personskade kan dette føre til en vanskeligere livssituasjon, både medisinsk sett og økonomisk. Når det gjelder de økonomiske følgene av en ulykke eller en sykdom kan disse i noen tilfeller kreves erstattet under forskjellige forsikringsordninger, eller fra en ansvarlig skadevolder.

Spørsmål og svar:

Jeg har skadet meg. Finnes det en erstatningsansvarlig part?

For de som rammes av en personskade kan regelverket og antallet parter man må forholde seg til virke vanskelig og uoversiktlig. Hvorvidt en part kan være ansvarlig eller ikke avhenger i stor grad av hvordan man har skadet seg, og om det finnes en forsikring som kan være aktuell.

For de som rammes av yrkesskade, yrkessykdom, bilulykker eller medisinsk feilbehandling, finnes egne lovfestede forsikringer eller erstatningsordninger, og voldsoffererstatningsordningen kan være aktuell dersom man skader seg som følge av en straffbar handling.

Mange forsikringsselskaper tilbyr egne ulykkes- uføre og personskadeforsikringer som kan komme til anvendelse dersom man skader seg på fritiden.
Dersom det tilsynelatende ikke foreligger noen erstatningsordning eller forsikring man kan melde krav til, kan skaden likevel være omfattet av en utenforståendes rettslige erstatningsansvar. Dette kan Advokatfirmaet Øglænd & Co bidra til å klargjøre.

Den jeg har rettet krav til eller meldt skade til mener at det ikke foreligger erstatningsansvar. Hva gjør jeg nå?

Dersom den du retter et erstatningskrav mot bestrider at det foreligger et erstatningsansvar, eller mener at skaden ikke faller inn under erstatningsordningen eller forsikringen, vil vedkommende mene at du ikke har rett på noen erstatnings- eller forsikringsutbetaling.

Dersom du ikke er enig med din motpart om dette, og ikke ønsker å slå deg til ro med avgjørelsen, bør du klage. I noen tilfeller gjelder egne klagefrister.

Jeg mener at skaden har ført til helseplager for meg, men den som har påført meg skaden / forsikringsselskapet er ikke enig. Har jeg rett på erstatning?

Et ofte omdiskutert spørsmål i personskadesaker er om det er årsakssammenheng mellom den hendelsen man krever erstatning for, og de medisinske plagene man har fått i ettertid.

Jeg har tapt inntekt eller en medisinsk skade etter et uhell. Hva har jeg rett på?

Hvilke rettigheter du har etter å ha blitt påført en medisinsk skade avhenger av hvilket regelsett som er aktuelt i din sak. Ved yrkesskade kan du for eksempel kreve både lidt inntektstap og erstatning for varig medisinsk invaliditet. Du kan også kreve utgifter dekket, herunder utgifter til juridisk bistand. Slik vil det også være for trafikkskadde og de som skader seg etter feilslått medisinsk behandling.

Hvilket tap du kan kreve erstattet under de forskjellige erstatningsordningene vil det også kunne oppstå forhandlinger om. Fordi reglene om erstatning i personskadesaker er kompliserte, vil du i en del tilfeller få dekket juridisk bistand av forsikringsselskapet eller andre du forholder deg til.

TRENGER DU
ADVOKAT?

TA KONTAKT SÅ VI KAN HJELPE DEG MED Å FÅ SAKEN DIN LØST.

Ring oss på
51 97 20 20

Advokatfirma Øglænd & Co

Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

KONTAKTSKJEMA

Benytt skjemaet eller ring oss, så får du raskt tilbakemelding på hvordan vi kan hjelpe deg med å få saken din løst. En slik enkel innledende avklaring koster ingenting, men løser ofte mye.

  • Les mer om vårt personvern her.

Slide 1 - footer
Trenger du advokathjelp?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Kontakt oss via skjema her på nettsiden, eller ring for en avtale.