Hjem – Tjenester for privatpersoner

Kjøpsrett

Ved kjøp og salg av ting inngår kjøper en avtale om at kjøper overtar tingen mot et vederlag. Hva som ellers følger av avtalen er ofte ikke så tydelig avklart. 

Tvister om kjøp og salg

Dersom kjøper ikke er fornøyd med tingen, eller mener den er levert for sent eller på feil måte, eller dersom selger mener at betalingen er for liten i forhold til det avtalte, kan det oppstå spørsmål om hvem som har rett til hva.

I noen tilfeller kan det også oppstå behov for å engasjere en advokat for å nå en løsning på saken. Dersom det skulle bli nødvendig oppstår det også spørsmål om hvem som skal betale for advokaten.

SPØRSMÅL OG SVAR

En ting jeg har kjøpt har en feil eller en mangel. Hva har jeg rett på?

En ting har en feil eller en mangel dersom tingen ikke er i samsvar med det kjøper og selger har avtalt, eller dersom tingen lider av en svakhet som anses som en feil eller mangel etter kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven eller annet regelverk.

Et grunnvilkår for om en ting har en mangel er at mangelen var til stede da du overtok tingen.

Dersom du mener tingen har en mangel må du reklamere til selger. Dersom du ikke reklamerer til rett tid mister du dine rettigheter overfor selger. Dersom du reklamerer rettidig kan du kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving.

Hva kan jeg kreve hvis en ting jeg har kjøpt er levert for sent eller ikke er levert?

Dersom en ting du har kjøpt er levert for sent eller ikke er levert, må du reklamere for ikke å miste dine rettigheter etter kontraktsbruddet.
Dersom det foreligger en forsinkelse fra selgers side kan du kreve oppfyllelse, heving eller erstatning.

Når må jeg reklamere for ikke å miste mine rettigheter?

Reklamasjonsfristen begynner å løpe så snart du oppdager mangelen, og du må reklamere til selger innen rimelig tid. I dette ligger at du må gi selger beskjed om at han bryter avtalen. Som regel kreves det at man reagerer i løpet av kun et par måneder fra man oppdager mangelen.

Om du reklamerer for sent, har du i de fleste tilfeller tapt alle rettigheter overfor selger. Reklamasjonen bør sendes snarest og på en måte som kan dokumenteres, eksempelvis gjennom e-post. Det må videre fremgå klart at du mener noe er i strid med avtalen og at du krever kompensasjon.

Bør jeg engasjere advokat, og må jeg betale utgiftene til advokat selv?

I mange tilfeller kan en forsikring være med å dekke noen av utgiftene du har til advokat. Dersom uenigheten gjelder en feil med en bil, vil bilforsikringen ofte ha en rettshjelpsdekning som kan være med å dekke inn utgifter til advokat. Også andre ting av større verdi som det er tegnet egen forsikring på, kan ha rettshjelpsdekning.

Dersom uenigheten gjelder en annen type ting, kan andre forsikringer i en del tilfeller være til hjelp på samme måte, for eksempel innboforsikringen. Innboforsikringer har ofte rettshjelpsdekning som dekker utgifter til juridisk bistand i saker du kommer opp i som privatperson.

Rettshjelpsforsikringer vil ofte ha egenandeler, som du selv vil være ansvarlig for å dekke dersom du engasjerer advokat.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett

I Norge er fast eiendom blant de største verdiene vi som private parter råder over. Da kan det være...

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha...

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen...

Aktuelle artikler