TVISTER MED NABOEN

Vi har gjort en betydelig mengde oppdrag for privatpersoner i saker om bolig- og naborett. Dette er saker som betyr mye for klienten, og der vår viktigste rolle er å bidra til raske og rimelige løsninger.

Nabolovens regler

Utgangspunktet er at en eier fritt disponerer over egen eiendom, og bestemmer selv hva han eller hun vil foreta seg på egen eiendom. Denne friheten har imidlertid visse rammer. De viktigste reglene for dette finner en i naboloven.

Det følger av naboloven § 2 at ingen må

«ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på graneeigedom».

Grunnvilkåret er at aktiviteten er «urimelig eller uturvande», hvilket betyr «urimelig eller unødvendig», og handlingen må føre til «skade eller ulempe» for en naboeiendom (her omfattes også eiendommer som ikke direkte grenser til den aktuelle eiendommen).

Handlinger som utføres i ren sjikanehensikt vil lett bli ansett ulovlige. Det er imidlertid ikke et vilkår for å ramme unødvendige handlinger at disse er satt i verk i den hensikt å plage naboen. Tiltak som i utgangspunktet kan ha et fornuftig formål vil også være ulovlige dersom disse gjennomføres på en unødvendig skadelig måte.

For at et tiltak skal være «urimeleg» til skade eller ulempe, må skaden eller ulempen overstige en viss tålegrense. Det fremgår av § 2 andre ledd at

«[i] avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.

I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader.»

TRENGER DU
ADVOKAT?

TA KONTAKT SÅ VI KAN HJELPE DEG MED Å FÅ SAKEN DIN LØST.

Ring oss på
51 97 20 20

Advokatfirma Øglænd & Co

Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

KONTAKTSKJEMA

Benytt skjemaet eller ring oss, så får du raskt tilbakemelding på hvordan vi kan hjelpe deg med å få saken din løst. En slik enkel innledende avklaring koster ingenting, men løser ofte mye.

  • Les mer om vårt personvern her.

Slide 1 - footer
Trenger du advokathjelp?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Kontakt oss via skjema her på nettsiden, eller ring for en avtale.