Priser & vilkår

Vi avtaler pris med den enkelte klient, enten fastpris eller timepris. Om ikke annet er avtalt, fakturerer vi etter antall timer medgått.

Veilendende timesatser

Når vi starter arbeidet, får du en skriftlig oppdragsbekreftelse med avtalt pris.

Hvis du lurer på om du har en sak tilbyr vi gratis innledende telefonsamtale med advokat før du bestiller time.

Vår salærsats er mellom kr 1 900 og kr 2 600 eks. mva. (i tillegg kommer 25 % mva.). Hvilken sats som gjelder er avhengig av om du er privatperson, liten bedrift/enkeltpersonforetak, bedrift, sakstype, samt hvilken advokat/advokatfullmektig som håndterer din sak.

Dersom du ønsker en fullstendig forutsigbarhet for din endelige regning, tilbys følgende fastpriser inkludert mva:

Fastpriser

Dersom du ønsker en fullstendig forutsigbarhet for din endelige regning, se følgende fastpriser inkludert mva:

 • Testament for én person til én eller flere arvinger 7 000
 • Testament for to personer (gjensidig eller felles) 8 000
 • Ektepakt eller samboeravtale 7 000
 • Uskifteavtale 6 000
 • Gjensidig testament + uskifteavtale 9 000
 • Gjensidig testament + ektepakt eller samboeravtale 10 000
 • Gjensidig testament + uskifteavtale + ektepakt eller samboeravtale 11 000
 • Fremtidsfullmakt for én person 5 000
 • Fremtidsfullmakt for to personer 7 000
 • Testament og fremtidsfullmakt for én person 7 500
 • Gjensidig testament og fremtidsfullmakt for to personer 10 000
 • Eiendomsmegling – oppgjørsoppdrag 23 900 inkl. mva. + omk.

Vi anbefaler alltid at testamenter sendes tingretten for oppbevaring. (Advokatfirmaet påtar seg ikke ansvar for oppbevaring av testamenter eller testamentskopier.) Tingrettens gebyr (kr 978,- pr. 01.01.2022) kommer i tillegg. Videre tilkommer gebyrer for tinglysning av ektepakt og eventuelle andre disposisjoner.

Dersom ikke annet er avtalt fra starten av oppdraget, utfører vi oppdraget på medgått tid.

Hvis vi skal ta oppdraget på fastpris, må dette avtales ved oppdragets begynnelse. Valget av fastpris vil da fremgå av oppdragsbekreftelsen. Vi vil måtte gjennomføre første møte og få oversikt over saken før vi kan akseptere å ta saken på fastpris. Dette fordi vi ikke kan akseptere fastpris for saker som medfører problemstillinger ut over normalen.

Forsikringer som dekker advokatutgifter

I flere typer saker, som for eksempel mangel ved bolig, husleietvister, veitvister, tvister knyttet til tomtefeste og nabotvister, dekkes utgifter til advokat gjennom de fleste villa- og innboforsikringer.

Vilkårene varierer noe fra selskap til selskap, men normalt får du dekket 80% av kostnadene. Forsikringene dekker vanligvis opp til tvistesummen eller maksimalt 80.000 til 100.000 kroner.

Å tape en rettsak, innebærer normalt at du må dekke motpartens omkostninger. Villa- og innboforsikringene dekker vanligvis ikke disse, men noen selskaper har også dette inkludert. Kontakt ditt forsikringsselskap, så får du vite nøyaktig hva du har krav på.

VIKTIG: Saker må meldes forsikringsselskapet senest innen ett år etter at tvisten oppstod.

Fri rettshjelp

Noen sakstyper omfattes av reglene om fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel i husleiesaker, barnefordelingssaker, deling av formue ved samlivsbrudd m.v.

Vilkåret er at inntekten din er lav og ligger under gjeldende inntekts- og formuesgrense. Informasjon om ordningen finner du på Fylkesmannens nettsider eller på frirettshjelp.no

 

Dekning gjennom rettshjelpordningen

Rettshjelpsordningen er lagt opp slik at man i noen type saker får dekket advokatbistand uansett.

Disse er:

 • Saker der barneverntjenesten har fattet akuttvedtak eller bestemt at barnevernet vil ta omsorgen for barnet.
 • Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.
 • Voldsoffer i sak mot gjerningspersonen.

 

Inntekts- og formuebestemt bistand

Dersom din inntekt og formue er innenfor bestemte grenser, kan du få dekket advokatbistand i følgende saker:

 • Skilsmisse.
 • Fordeling av felles bolig og innbo ved skilsmisse.
 • Barnefordelingssaker.
 • Saker vedrørende personskade eller tap av forsørger.
 • Søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning
 • Klagesak etter folketrygdloven § 21-12
 • Grensene for å få advokatutgiftene dekket av rettshjelpsordningen er per 2020:
 • Enslige: kr 246.000,-
 • Par: kr 369.000,-
 • Formuesgrensen er på kr 100.000,- (normalt unntas verdi av bolig)

VIKTIG: Merk at du i sakene, hvor fri rettshjelp er behovsprøvd, må betale en egenandel.

Fagforeninger som dekker advokatutgifter

I arbeidslivssaker tilbyr enkelte fagforeninger advokathjelp via medlemskapet eller dekker de advokatutgiftene du måtte ha i den forbindelse. Undersøk med din fagforening om hvilke muligheter som finnes.

Straffesaker

I straffesaker får du i mange tilfeller dekket forsvarerbistand av det offentlige. Dette gjelder dersom du pågripes og politiet opprettholder pågripelsen i mer enn 24 timer.

Dersom du blir tiltalt i en straffesak og må møte til hovedforhandling i tingretten, har du også krav på forsvarer dekket av det offentlige.

Det kan også være mulig å få dekket advokatbistand under etterforskningen av en straffesak.
Hovedregelen i norsk rett er at du selv kan velge forsvarer. Du kan lese mer om retten til forsvarer i straffeprosessloven.

Hvis du har vært utsatt for en straffbar handling kan du ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Vi hjelper deg gratis å vurdere om du vil ha krav på oppnevnt bistandsadvokat. Du kan lese mer om reglene rundt bistandsadvokat i straffeprosessloven kapittel 9 a.

 

Aktuelle artikler

Hvem skal barnet bo hos?

Hvem skal barnet bo hos?

Likt samvær, ingen automatisk rettighet En 50/50 ordning er vanligst å se når foreldrene samarbeider godt...

Trenger du advokatbistand?

Det koster ingenting å ringe oss for en kort innledende avklaring.
Ring oss eller ta kontakt via skjema her på nettsiden.