Forbud mot bruk av mobiltelefon under midlertidig stans ved kjøring

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Høyesterett har slått fast at forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring» også kommer til anvendelse når bilen står stille på grunn av kø, samt når føreren har stanset for rødt lys.

Avgjørelsen gjaldt to tilfeller av mobilbruk i bil. Den første saken gjaldt en kvinne som var blitt tatt av politiet for å sende en tekstmelding mens hun stod i en stillestående kø. Den andre gjaldt en mann som ble tatt for bruk av mobiltelefon mens han ventet grunnet rødt lys.

Domstolen kom til at begge tilfellene av telefonbruk var omfattet av forbudet, selv om bilene stod stille når telefonbruken fant sted.

Det legges altså til grunn at en bil anses å være «under kjøring» selv om bilen står midlertidig stille. Dette til stross for at det både etter Grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen kreves klar lovhjemmel for straffansvar. Retten begrunner denne vurderingen slik:

«Selv om bilen tidvis står stille av trafikale grunner, er den fremdeles en aktiv del av trafikken. Trafikal stans på grunn av vikeplikt, stoppskilt, rødt lys eller kødannelse er en integrert del av ethvert ordinært trafikkbilde, og det er naturlig å anse uttrykket «under kjøring» for å omfatte slike hendelser. Det kan etter mitt syn ikke ha noen betydning at bilen hadde en start/stopp-funksjon der motoren ble slått av når bilen sto stille og bremsen ble holdt inne. Også bruken av begrepet «under», som her står foran begrepet «kjøring», støtter en slik ordlydsforståelse. Dette uttrykket brukes i vanlig dagligtale om noe som pågår, eller synonymt med begrepet «i løpet av».» 

To av de fem dommerne i Høyesterett som behandlet saken var uenige i denne tolkningen. De uttalte at det vil være vanskelig å vite om man bryter loven i det enkelte tilfellet, og argumenterer slik mot et straffansvar:

«Er det for eksempel straffbart å bruke mobiltelefonen hvis man står to minutter og venter på passerende tog eller T-bane? Er det straffbart å skrive en sms hvis man må vente tre minutter i kø eller fem minutter på grunn av veiarbeid?

Jeg føyer til at fører av bilen normalt ikke kan vite på forhånd hvor lenge trafikkhindringen vil vare. For å være på den sikre siden av loven kan man da, dersom mobilbruk er straffbart også i en stillestående bil, ikke ta opp telefonen, selv under lengre stans.

Dette er dagligdagse situasjoner som gjelder store deler av befolkningen – uavhengig av alder og bakgrunn. Etter mitt syn er det da ikke tilstrekkelig med en forskrift som gir hjemmel for å straffe mobilbruk «under kjøring». Grensene for hva som er tillatt, må trekkes opp av myndighetene, slik at det blir tilstrekkelig klart hva slags handlinger som fører til straff på dette feltet.»

Mindretallet fikk altså ikke gjennomslag for dette synet. Det vil derfor etter dette være forbudt med bruk av mobiltelefon i bil selv om bilen midlertidig står stille.

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker