Frister ved klager etter forbrukerkjøpsloven og foreldelse

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Forbrukerkjøpsloven regulerer salg av ting fra næringsdrivende til en privatperson. Denne loven gir et sterkt vern dersom det er feil ved det kjøpte, men forbrukere kan også miste sine rettigheter ved passivitet.

Forbrukerkjøpsloven oppstiller to ulike frister for en kunde som ønsker å reklamere etter et forbrukerkjøp. Dersom disse fristene ikke overholdes, mister normalt forbrukeren retten til å klage:

  • Den relative reklamasjonsfristen: Denne fristen innebærer at det må reklameres innen rimelig tid fra kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen ved den kjøpte tingen.

Hva som vil utgjøre «rimelig tid» må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle, men loven spesifiserer at denne fristen aldri kan være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

  • Den absolutte reklamasjonsfristen: Dette er maksfristen for når kunden kan reklamere, uavhengig av om mangelen er eller burde vært oppdaget. Denne fristen er normalt på 2 år, men utvides til 5 år for gjenstander som må anses som mer varige, som biler, båter og hvitevarer.

I en interessant dom avsagt av Høyesterett slås det fast at forbrukerne kan reklamere på mangelfulle utbedringer selv om den opprinnelige absolutte reklamasjonsfristen har utløpt, forutsatt at den opprinnelige reklamasjonen ble foretatt innen den absolutte reklamasjonsfristen.

Reglene over kompliseres imidlertid av at det også må tas høyde for reglene om foreldelse når man reklamerer:

  • Den alminnelige foreldelsesfristen: Denne fristen er på tre år. Den løper «fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse», slik det heter i loven. Forbruker vil tidligst kunne kreve oppfyllelse når han overtar tingen fra selger.

Dette vil tilsynelatende innebære at den absolutte reklamasjonsfristen aldri vil kunne «redde» et krav eldre enn den alminnelige foreldelsesfristen på tre år. Loven gir imidlertid en tilleggsfrist, som medfører at et krav tidligst blir foreldet ett år etter at forbrukeren fikk eller burde skaffet seg kunnskap om mangelen:

  • Tilleggsfrist: Ved såkalte skjulte mangler, der det forelå en feil ved tingen når den ble kjøpt som først viser seg senere, vil kravet dermed først være foreldet ett år etter feilen ble oppdaget dersom feilen ble oppdaget senere enn tre år fra overtakelse.

En slik tilleggsfrist på ett år fra oppdagelse av mangelen må imidlertid kreves senest ti år fra kjøpet av tingen. Etter disse ti årene vil kravet være foreldet.

Merk at det ikke er tilstrekkelig å klage til selger for å avbryte en foreldelsesfrist. Det kreves at kjøper tar rettslige skritt, eller at selger erkjenner forpliktelsen.

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker