Innleide arbeidstakeres rett til bonus

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Høyesterett har i en avgjørelse av 2.11.2020 fastslått at innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert bonus på lik linje med fast ansatte. Innleiers plikt til likebehandling av slike arbeidstakere omfatter etter denne dommen både bonus basert på individuell prestasjon samt bonuser basert på prestasjoner på gruppenivå.

Denne saken gjaldt to arbeidstakere som var leid inn av en offshorevirksomhet. De fast ansatte i virksomheten hadde en prestasjonsbasert bonusordning. De innleide gikk til sak med påstand om at denne ordningen måtte gjelde også for dem.

Hensikten med den aktuelle bonusordningen var å stimulere til lojalitet og bygge en prestasjonskultur. Bonusordningen var basert på selskapets totale resultat, ikke på den enkeltes arbeidsprestasjon.

Ved arbeidsutleie gjelder det såkalte likebehandlingsprinsippet. Dette innebærer at en innleid arbeidstaker skal minimum sikres samme vilkår som en fast ansatt i samme foretak når det gjelder arbeidstid, ferietid, lønn m.m. Formålet med denne likebehandlingsregelen er å forhindre at det skal lønne seg å leie inn arbeidere fremfor å ansette disse fast.

I den aktuelle saken fastslo Høyesterett at en bonusordning som er å anse som vederlag for utført arbeid vil omfattes av begrepet «lønn» i likebehandlingsregelen. Da bonusordningen til offshoreselskapet var basert på selskapets resultat, innebar dette for de ansattes del at bonusen var å anse som vederlag for utført arbeid. Dette ga etter Høyesteretts vurdering også de innleide krav på utbetaling av bonus da den var å anse som «lønn» i likebehandlingsregelens forstand.

Dette innebærer at etter denne avgjørelsen vil innleide arbeidstakere ha krav på bonus på lik linje med fast ansatte så lenge bonusen er innsatsbasert, uavhengig av om innsatsen skjer på individ eller gruppenivå.

Merk at bonusordninger som er uavhengige eller ligger fjernere fra arbeidsutførelsen ikke vil være å anse som lønn, og derfor ikke vil gi innleide tilsvarende krav.

 

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker