Hjem – Tjenester for bedrifter

Erstatningsansvar

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen andre et tap. Tapet eller skaden kan være av nesten enhver art, for eksempel skade på hus eller eiendeler, personskade, formuestap eller annet.

Økonomisk ansvar for skade

Erstatningsretten legger en plikt til å betale for en skade på den som har laget skaden eller påført noen andre et tap. Dette gjelder også der det ikke er inngått noen kontrakt eller avtale mellom den som har påført og den som har lidt skaden.

Det er den som har lidt tapet som må føre bevis for at en annen er erstatningsansvarlig for skaden. For at noen skal være erstatningsansvarlig må tre vilkår være oppfylt: Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må ha oppstått et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

SPØRSMÅL OG SVAR OM ERSTATNINGSANSVAR

Hva skal i utgangspunktet til for at noen skal være erstatningsansvarlig for en skade?

Erstatningsansvar kan oppstå dersom noen har påført en annen en skade grunnet egen skyld. Hvem som har skyldansvar for en skade kan det være vanskelig å nå en enighet om, og mange forhold kan spille inn på om det foreligger et skyldansvar eller ikke.

Dersom noen har brutt med en vanlig, forsvarlig handlemåte, og skapt en unødvendig risiko for skade, vil det også kunne oppstå et skyldansvar. Ofte vil det være viktig å få bragt på det rene om den som har laget skaden har opptrådt i strid med lover eller forskrifter.

Erstatningsansvar kan også oppstå selv om det ikke er utvist skyld. Det er da tale om objektivt erstatningsansvar. Objektivt erstatningsansvar kan begrunnes i lovbestemmelser, men det kan også være objektivt erstatningsansvar uten noen klar lovbestemmelse som fastslår dette.

Objektivt ulovfestet erstatningsansvar kan oppstå der noen har holdt på med en særlig risikofylt virksomhet, eller dersom man eier eller har vedlikeholdsansvaret for en bygning eller innretning som er uforsvarlig, for eksempel dersom man eier et bygg, og ikke vedlikeholder fasaden bedre enn at deler av fasaden faller ned og forårsaker skade.

Hva menes med årsakssammenheng?

For at det skal foreligge årsakssammenheng mellom et ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap i erstatningsrettslig forstand, må det kunne legges til grunn at det økonomiske tapet ikke hadde oppstått dersom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen ikke hadde inntruffet.

Med andre ord må den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen være en nødvendig betingelse for at det økonomiske tapet har oppstått.

Bygg- og entreprisesaker

Bygg- og entreprisesaker

Vi bistår både entreprenører, byggherrer, prosjekterende eller andre involverte i byggesaker eller...

Fast eiendom

Fast eiendom

Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre. Fast eiendom / eiendomstvister En stor...

Aktuelle artikler

Hvem skal barnet bo hos?

Hvem skal barnet bo hos?

Likt samvær, ingen automatisk rettighet En 50/50 ordning er vanligst å se når foreldrene samarbeider godt etter brudd,...

les mer