Håndverktjenester

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co
Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co – Stavanger / Sandnes

Har du mistanke om det som er levert ikke er som forventet eller er det uenighet om hva som skal betales?

Her følger en kort redegjørelse over de mest sentrale bestemmelser og problemstillinger som vi opplever. For en nærmere vurdering av din sak vil jeg foreslå at du tar kontakt.

Det fleste, særlig de som eier bolig, hytte, bil eller båt, opplever en eller flere ganger å måtte engasjere håndverkere til utførelse av arbeid. Dersom du er forbruker og engasjerer en næringsdrivende til å utføre arbeid for deg er dette nærmere regulert i Lov om Håndverkertjenester m.m for forbrukere.

Loven bestemmer at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbruker enn hva som følger av loven selv.

Det er videre krav til hvordan tjenesteyteren skal utføre oppdraget, samt en plikt til å fraråde å utføre arbeidet dersom kostnadene ikke står i forhold til gevinsten for forbruker.

En klassisk problemstilling som vi opplever ofte er situasjonen hvor det er avtalt en fast pris for et arbeid, og så blir det gjerne endringer, som igjen medfører spørsmål om det som er utført er innenfor det opprinnelige oppdrag og fast pris, eller om det er tilleggsarbeid som gir tjenesteyteren rett til å kreve betalt ekstra for dette. Hovedregelen er at det er tjenesteyterne som har risikoen for tvil knyttet til om det er tilleggsarbeid. Den enkleste måte å unngå tvist om dette i ettertid, er om tjenesteyterne uttrykkelig gir beskjed, helst skriftlig, om at det som nå bestilles vil være å anse for tilleggsarbeid. Det vil da være mulig for forbruker å ta stilling til eventuelt pris tillegg og om dette arbeid ønskes utført.

En annen hyppig problemstilling er om det som er levert er i henhold til hva som er avtalt. Er det mangler ved det som er levert, eller er det levert for sent/forsinkelse. Dersom det er mangler etter loven og rettspraksis er hovedregelen at forbruker vil kunne kreve prisavslag eller erstatning for økonomisk tap/utbedringskostnader. Den mest alvorlige konsekvens er retten til å heve avtalen, men det forutsetter en vesentlig mangel/forsinkelse. Lov en gir også rett til å holde tilbake vederlag, men det er da forbrukerens risiko at det senere blir bevist at det er en mangel. Dersom en urettmessig har holdt vederlag tilbake vil det kunne kreves forsinkelsesrente fra tjenesteyteren.

Ved mangler kan det også kreves at mangel rettes. Merk at tjenesteyter også har et krav på å få rette, på nærmere vilkår.

Den konkrete vurdering av om det for eksempel er en mangel etter loven, det vil si at det ikke er levert i henhold til avtalen/ikke fagmessig utført, vil ofte forutsette fagkyndig vurdering. En praktisk tilnærming vil være å ta kontakt med takstmann for å få en objektiv vurdering av om det som er levert er i henhold til fag norm og hva det vil koste å utbedre.

Det er videre svært viktig å reklamere ovenfor tjenesteyteren så snart du har mistanke om at det foreligger en mangel/forsinkelse. Loven sier dette må gjøres innen «rimelig tid» etter kunnskap. Rettspraksis tilsier som hovedregel, at det må reklameres innen 3 måneder fra kunnskap. Ofte er det slik at en har en mistanke om at noe er galt. Det vil da være tilstrekkelig med en «nøytral reklamasjon» for å avbryte reklamasjonsfristen. Dette kan gjøres ved at en sender mail eller brev hvor en presentere hva en har oppdaget og at det vil bli gjort ytterligere undersøkelser som en vil komme tilbake til. Det er viktig at en «nøytral reklamasjon» blir fulgt opp da det ellers kan bli lagt til grunn at reklamasjonsfristen løper som følge av passivitet.

De fleste tvister som vi opplever er knyttet til mangler ved fast eiendom og det vil da som hovedregel være mulig å få dekning under rettshjelpsforsikring knyttet til eiendommen. Forsikringen vil gjelde fra det er oppstått tvist, det vil si fra det tidspunkt et krav er bestridt. Forsikringen vil da dekke utgifter til advokat og annen fagkyndig bistand, for eksempel takstmann. Her kan det dog være hensiktsmessig å først avklare med selskapet hvor mye de vil dekke av takstmann-utgifter. Merk at det er en frist på et år for å melde saken til forsikringsselskapet. Vil kunne bistå med å melde saken til ditt forsikringsselskap.

01.11.2019 Harald Øglænd

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker