Adgangen til midlertidig ansettelse

Publisert av Advokatfirma Øglænd & Co

Den klare hovedregelen i norsk arbeidsrett er at arbeidstakere skal ansettes fast. Fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og for et ubegrenset tidsrom.

Det må avtales et konkret arbeidsomfang for at ansettelsesforholdet skal kunne anses som en fast ansettelse. Arbeidsomfanget som avtales kan ikke være lavere enn det arbeidskraftbehovet arbeidsgiveren forventer ved ansettelsen. Arbeidsomfanget kan heller ikke økes i form av merarbeid rett etter ansettelsen.

Tross dette utgangspunktet, er det i enkelte tilfeller likevel adgang til å ansette arbeidstakere på midlertidig basis.

  • For det første kan en avtale om midlertidig ansettelse likevel inngås når arbeidet er av midlertidig karakter. Det er et absolutt krav i disse tilfellene at arbeidsgivers behov for arbeidskraft er tidsbegrenset. Er behovet for arbeidskraft i realiteten permanent, vil midlertidig ansettelse være i strid med arbeidsmiljøloven. Det vesentligste momentet ved vurderingen av om arbeidets karakter er å anse som midlertidig, er om arbeidstakeren skal utføre et arbeid som normalt og løpende utføres i den ordinære driften i virksomheten. Dersom arbeidstaker utføre slikt arbeid, vil det normalt ikke være adgang til midlertidig ansettelse. Arbeidet kan bli ansett å være av midlertidig karakter dersom arbeidsoppgavene har et tidsbegrenset preg og skiller seg fra det som ellers løpende utføres hos arbeidsgiver. Tilsvarende kan gjelde for prosjektarbeid, forutsatt at det foreligger et reelt og tidsavgrenset prosjekt. En midlertidig arbeidsavtale som oppfylte lovens krav på avtaletidspunktet, vil imidlertid kunne være ulovlig på et senere tidspunkt hvis forholdene endrer seg
  • Et annet tilfelle er midlertidige ansettelser grunnet sesongmessige forhold. Normalt vil sesongarbeid kunne utføres ved hjelp av midlertidig ansatte, selv om det er det samme arbeidet som utføres hvert år. Det samme gjelder der det er tale om sesongmessige svingninger i arbeidsmengden og åpningstider.
  • Avtale om midlertidig ansettelse kan også inngås dersom det er tale om vikariat. Vikarer utfører bestemte arbeidsoppgaver eller fyller en bestemt stilling, ved fravær av en eller andre arbeidstakere. Det er et krav om at vikariatet må være konkret begrenset for at en slik arbeidsavtale skal være lovlig. Dersom det inngås løpende kortvarige vikariatavtaler for å dekke et konstant behov for vikartjeneste i en virksomhet med noenlunde stabil fraværsprosent, vil dette fort være lovstridig.
  • Midlertidig ansettelse kan videre inngås for praksisarbeid. Praksisarbeid vil normalt foreligge i forbindelse med opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde. Dersom arbeidsforholdet varer utover det som følger av kravene til praksis, eller arbeidsforholdet faller utenfor lovens unntaksadgang, vil arbeidsforholdet bli ansett for å være lovstridig. Det samme gjelder der arbeidstakeren fortsetter i arbeidet etter at praksisperioden er opphørt.
  • Det kan videre inngås avtale om midlertidig ansettelse med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten.
  • Loven åpner også for bruk av midlertidige ansettelser av idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innenfor den organiserte idretten.
  • Til sist gir loven anledning til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag for en periode på 12 måneder, dersom dette gjøres med inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover.

Oppgavene som skal utføres trenger ikke være midlertidige, men kan også være av varig art.

Ved avtaleperiodens slutt i disse tilfellene, vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet, eller å videreføre ansettelsen i fast stilling (eventuelt som en midlertidig ansettelse, men da på et annet grunnlag). For å begrense adgangen til gjentatte midlertidige ansettelser, foreligger det en karanteneperiode ved avslutningen av ansettelsesperioden. Karantenen er et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på tolv måneder for å utføre arbeidsoppgaver av samme art som ble utført under ansettelsen som ble avsluttet.

En virkning av at en avtale om midlertidig ansettelse inngås i strid med loven, er at den ansatte kreve å få dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter. Det anbefales derfor at det foretas en grundig vurdering av om vilkårene for å foreta slike ansettelser er oppfylt før det tas beslutning om å inngå en avtale om midlertidig ansettelse.

Kontakt oss gjerne for veiledning i forkant av inngåelse av slike arbeidsavtaler.

Skrevet av advokat Erik Hetland

Trenger du advokat?

Advokatfirma Øglænd & Co
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes
Telefon: 51 97 20 20

Ta kontakt med oss her

Relevante saker